Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1450

РЕШЕНИЕ № 1450
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.31 от ПМС 20/02.02.2007 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 1207 от 09.02.2007 г., както следва:
Функция “Образование”
ОДЗ „Приказен свят” с.Николово – Полина Милкова Николаева – детска учителка на мястото на Анелия Тодорова Игнатова, считано от 01.11.2007 г.
– Виолета Великова Андреева – счетоводител на мястото на Светлана Димитрова Йорданова, считано от 09.10.2007 г.
ОДЗ „Снежанка” Русе – Петя Илиева Илиева – гл.счетоводител на мястото на Красимира Петрова Славова, считано от 10.09.2007 г.
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” с.Николово
– Румянка Желева Петрова – учителка – новоназначена, считано от 15.09.2007 г.
– Толя Пламенова Чорбаджиева – учителка на мястото на Владимир Иванов Котларов , считано от 15.09.2007 г.
– Анатоли Росенов Иванов – завеждащ компютърен кабинет, считано от 18.09.2007 г.
Функция „Здравеопазване”
Детска ясла № 6 – Иванка Петкова Балчева – завеждащ детска ясла на мястото на Диана Иванова Димитрова, считано от 01.11.2007 г.
Училищно здравеопазване – Ваня Дечкова Димитрова и Владимир Стоянов Иванов – фелшери на местата на Младен Енчев Стойков и Маруся Костова Иванова, считано от 01.11.2007 г.
Функция „Социално осигуряване и грижи”
Дом за деца „Надежда” – считано от 30.10.2007 г.
– Татяна Захариева Цветанова – социален работник
– Димитра Искрова Вълкова – социален работник
– Лиляна Костадинова Данева – социален работник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/