Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1451 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Смело сърце“ БУЛСТАТ 175775358 част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр.Русе 63427.2.2601.16.26, с административен адрес: гр. Русе, ЦГЧ, ул. „Борисова“ №99, бл. „Йордан Йовков“, първи (партерен) етаж, южно от вход „Г“, предмет на АЧОС №6950/18.04.2013г., представляваща помещение с полезна площ от 29,87 кв.м., за клуб на сдружението и месечна наемна цена – 17,75 лв. без включен ДДС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)