Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1452 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; във връзка с чл.14, ал.2, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл. 2, ал.1, т. 39 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3, чл.4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 01.12.2015 г. до 07.01.2016 г. включително, на преместваеми обекти общинска собственост – павилиони, с площ от 4,00 кв.м. всеки, монтирани върху част от терен публична общинска собственост, за организиран в гр.Русе, ул. „Александровска”, зона „В-2”, в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Мостова“, съгласно подробна схема, утвърдена от гл. архитект на Община – Русе, Коледен базар, и начална наемна цена за всеки павилион – 9,60 лв./ден без включен ДДС.
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване от 01.12.2015 г. до 03.12.2015 г. включително; от 06.12.2015г. до 10.12.2015г. включително; от 13.12.2015г. до 17.12.2015г. включително; от 20.12.2015г. до 24.12.2015г. включително; от 27.12.2015г. до 31.12.2015г. включително и от 03.01.2016г. до 07.01.2016г. включително, на Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, спрямо павилион № 31 в организирания Коледен базар, съгласно подробна схема, утвърдена от гл. архитект на Община – Русе.
3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване от 04.12.2015г. до 05.12.2015г. включително; от 11.12.2015г. до 12.12.2015г. включително; от 18.12.2015г. до 19.12.2015г. включително; от 25.12.2015г. до 26.12.2015г. включително и от 01.01.2016г. до 02.01.2016г. включително, на Сдружение „Българо–румънски трансграничен институт по медиация“, ЕИК 175718072, спрямо павилион № 31, в организирания Коледен базар, съгласно подробна схема, утвърдена от гл. архитект на Община – Русе.
Решението по т. 2, и т. 3 подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)