Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1453 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК),  Общински съвет-Русе реши:

            Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Текстът на чл. 2, ал. 1 придобива следната редакция:

Забранява се системното и редовно:

1.Създаване на шум, с който се нарушава спокойствието на обитателите на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, предизвикани от домашни дейности от съседи в жилищната сграда;

2.Вдигането на шум от механични, електронни и електрически озвучителни средства;

3.Извършването на действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение;

4.Въведените забрани в т.т. 1, 2 и 3 не  се отнасят до обичайни или   изолирани дейности на излъчването   на шум от извършваното на  строителни, монтажни, ремонтни   или други битови дейности, чийто интензитет е за кратьк период от  време;

5.Забраната по т.т. 1, 2 и 3 обхваша  всички часове на деня и вечерта – от  6:00 ч. сутринта до 23:00 ч. вечерта над 35 децибела, а за нощта – от 23.00 ч. до 06.00 ч., през зимния  период от 22.00 ч.до 07.00 ч. над 30  децибела.

§ 2. Текстът на чл. 3, ал. 1 придобива следната редакция:

 „Забранява се произвеждането на шум в жилищните сгради и при разрешена дейност в тях или в съседство, както и в близост до студиата на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Общинския радиоцентър, с оглед нормалното протичане на работния им процес, особено оркестровото или механично произвеждане на музика. Забраната се въвежда през всички часове на деня и вечерта- от 6:00 ч. сутринта до 23:00 ч. вечерта над 35 децибела, а за нощта- от 23.00 ч. до 06.00 ч., през зимния период от 22.00 ч. до 07.00 ч. над 30 децибела.“

§ 3. в Глава III ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, в §.1 По смисъла на тази наредба: се добавят нови т.9 със следното съдържание: „Жилищни сгради“ са тези сгради, които са предназначени за постоянно обитаване от домакинства. Те са място за почивка и спокойствие.

и т.10 сьс следното съдържание: ,,Системно вдигане на шум“ е шум, който се е превърнал в навик, шум, който е планомерен, последователен, постоянен и непрестанен.

§ 4. Настоящата наредба влиза в сила, считано от момента на приемането й от Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)