Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1453

РЕШЕНИЕ № 1453
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка чл.134, ал.2, респ. ал.1, т.2 от ЗУТ и Решения № №1246/13.04.2007 г. и 1303/01.06.2007 год., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за ИПР /изменение на план за регулация/ чрез обединяване на УПИ ІІ– 226 за учебно заведение с площ 8 503 кв.м и УПИ Х-227 за жилищно строителство и обществено обслужващи сгради с площ 8 765 кв.м в кв.591 по ул.”Гоце Делчев” №35 гр.Русе в общ урегулиран поземлен имот със застроените сгради върху него.
2. След влизане в сила на заповедта за ИПР Кмета да внесе предложение пред ОбС Русе за продажба на целия недвижим имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/