Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1454 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 на Постановление №84 на МС за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Общинският съвет реши:

1. Определя за средищни за учебната 2015 – 2016 г. на територията на Община Русе следните училища:
ОУ „Отец Паисий”, гр. Мартен
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Николово
ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе
ОУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)