Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1454 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 51б, ал. 1 от ЗОС, чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 3, ал. 2, чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 9 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, във връзка с §10, ал. 2, изр. Първо от ДР към ЗПСК и чл. 62, ал. 2 от АПК, Общинският съвет реши:

1. В диспозитива на Решение №901, прието с протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе в тире първо на точка 1 след думите „…и паркинг с площ от 1 400 кв.м…“, се добавят думите „…заедно с техническата инфраструктура, необходима за функциониране на комплекса…“, след което продължава съществуващия текст и се запазва.

2. В диспозитива на Решение №901, прието с протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе в точка 2 след думите „…и паркинг с площ от 1 400 кв.м…“, се добавят думите „…заедно с техническата инфраструктура, необходима за функциониране на комплекса…“, след което продължава съществуващия текст и се запазва.

3. В диспозитива на Решение №901, прието с протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе, в точка 4, с която се изменя чл. 8, точка 1 от Учредителния акт на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045, след думите „…и паркинг с площ от 1 400 кв.м. (хиляда и четиристотин квадратни метра),…“, се добавят думите „…заедно с техническата инфраструктура, необходима за функциониране на комплекса…“, след което продължава съществуващия текст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)