Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1454

РЕШЕНИЕ № 1454
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Изменя Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на кметства, приета от Общински съвет – Русе както следва:
§ 1. В чл.63 ал.1 изр.2 се заличава.
§ 2. Създава се чл.63 ал.2 със следния текст: “В случаите по чл.50 т.1, т.2 и т.4, лицето, спечелило търга или конкурса е длъжно в едномесечен срок от датата на връчване да извърши всички свои задължения по сделката , определени в заповедта, включително и дължимото плащане, ако е необходимо такова.”
§ 3. Създава се чл.63 ал.3 със следния текст: “В случаите по чл.50 т.3, лицето, спечелило търга или конкурса е длъжно в двумесечен срок от датата на връчване да извърши всички свои задължения по сделката , определени в заповедта, включително и дължимото плащане, ако е необходимо такова.”
§ 4. Досегашната ал.2 на чл.63 става ал.4 със следния текст: “Ако лицето, спечелило търга или конкурса, не извърши действията по ал.2 и ал.3, се счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният депозит не се възстановява и кметът на общината в срока по чл.62 ал.3 издава заповед по чл.62 ал.2 за лицето класирано на второ място в протокола по чл.62 ал.1.”
§ 5. Досегашната ал.3 на чл.63 става ал.5 със следния текст: “Ако и това лице не изпълни действията по ал.2 и ал.3, кметът на общината организира нов търг или конкурс.”
§ 6. В чл.64 ал.2 се отменя.
§ 7. В чл.77 се създава нова ал.3 със следния текст: “Не се допускат до участие в организираните от общината търгове или конкурси за отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост кандидати, срещу които има издадена от кмета на общината заповед с правно основание чл.34 от ЗСПЗЗ.”
§ 8. В чл.77 се създава нова ал.4 със следния текст: “При провеждане на търг или конкурс не се допускат до участие за срок от 3 г. кандидати, чиито договори са били прекратени по тяхна вина. При провеждане на втори и следващ търг или конкурс не се допускат до участие кандидатите, класирани на първо и второ място в предходния търг или конкурс, но не сключили договор по предложената от тях цена.”