Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1455 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 и 9, чл. 36, ал. 1, т. 4, и ал. 3 на същия член, чл. 40, ал. 2 и ал. 3, и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 222  и чл. 223 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), чл. 45 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Заявление р.и. 30-6846-7/12.09.2023 г., Общинският съветреши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г., с прекратяване на съществуващата съсобственост в ПИ с идентификатори по КККР на гр. Русе 63427.2.773 и 63427.2.774, чрез замяна на дяловете на Община Русе, представляващи:

– 339,68 / 488 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор 63427.2.773 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 488 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 м), представляващ УПИ VII-773 в кв. 78 по регулационния план на град Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. Батак“ № 4, обект на АЧОС № 8541 / 02.02.2018 г., вписан под № 172, том 3, н.д. 573, ДВР 1347, вх. рег. № 1372 / 07.02.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозна стойност от 385 210 лв. без данъци и такси, и

– 80,18 / 384 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор 63427.2.774 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 384 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ VI-773, 774 в кв. 78 по действащия регулационен план на град Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Никола Палаузов“ № 9, обект на АЧОС № 8544 / 13.02.2018 г., вписан под № 156, том 4, н.д. 768, ДВР 1788, вх. рег. № 1822 / 16.02.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозна стойност от 90 927 лв. без данъци и такси,

с обща прогнозна стойност на дяловете на Община Русе в двата имота – 476 137 лв. без данъци и такси,

срещу получаване в замяна на изградени и оборудвани обекти, съобразно изготвени от „ИНВЕСТСТРОЙ-РУСЕ“ ООД, ЕИК 203422674 инвестиционни проекти за застрояване на имотите, както следва:

– детска градина, разположена на партерния етаж от новопостроената сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.773 по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Батак“ № 4, със застроена площ от 199,84 кв.м. и детска площадка за игра на открито към нея, в ПИ 63427.2.773, на площ от 140,70 кв.м, и

– офис – административно помещение към детската градина, разположен на партерния етаж от новопостроената сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.774 по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Никола Палаузов“ №9, със застроена площ от 25,66 кв.м, и детска площадка за игра на открито към нея, в ПИ 63427.2.774, на площ от 104,88 кв.м.,

с обща прогнозна стойност в размер на 507 980 лева без ДДС.

2.1. Дава съгласие за прекратяване на съществуващата съсобственост между Община Русе и „ИНВЕСТСТРОЙ – РУСЕ“ ООД, ЕИК 203422674, чрез замяна на дяловете на Община Русе в полза на „ИНВЕСТСТРОЙ – РУСЕ“ ООД, ЕИК 203422674, представляващи:

– 339,68 / 488 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор 63427.2.773 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 488 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 м), представляващ УПИ VII-773 в кв. 78 по регулационния план на град Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. Батак“ № 4, обект на АЧОС № 8541 / 02.02.2018 г., вписан под № 172, том 3, н.д. 573, ДВР 1347, вх. рег. № 1372 / 07.02.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с цена от 385 210 лв. без данъци и такси, и

– 80,18 / 384 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор 63427.2.774 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 384 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ VI-773, 774 в кв. 78 по действащия регулационен план на град Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Никола Палаузов“ № 9, обект на АЧОС № 8544 / 13.02.2018 г., вписан под № 156, том 4, н.д. 768, ДВР 1788, вх. рег. № 1822 / 16.02.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с цена от 90 927 лв. без данъци и такси,

срещу получаване от Община Русе в замяна от страна на дружеството-заменител на изградени и оборудвани обекти, съобразно изготвени инвестиционни проекти, както следва:

– детска градина, разположена на партерния етаж от новопостроена сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.773 по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Батак“ № 4, със застроена площ от 199,84 кв.м (със съответните идеални части от общите части на сградата), и детска площадка за игра на открито към нея, в ПИ 63427.2.773, на площ от 140,70 кв.м.;

– офис – административно помещение към детската градина, разположен на партерния етаж от новопостроената сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.774 по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Никола Палаузов“ №9, със застроена площ от 25,66 кв.м (със съответните идеални части от общите части на сградата), и детска площадка за игра на открито към нея, в ПИ 63427.2.774, на площ от 104,88 кв.м.,

с обща цена, към 01.09.2023 г., в размер на 507 980 лева, без включен ДДС.

2.2. Дяловете на Община Русе от правото на собственост спрямо имотите се прехвърлят при сключване на договора за замяна.

2.3. Община Русе няма да дължи разликата между цените на заменяните дялове и описаните обекти, като всяко поскъпване на строителството на обектите, предвидени за получаване от Община Русе по замяната, в следствие на поскъпване на строителни материали, увеличаване на разходи за работна ръка, или дължащи се на други обстоятелства, са за сметка и в тежест на „ИНВЕСТСТРОЙ – РУСЕ“ ООД, ЕИК 203422674.

2.4. „ИНВЕСТСТРОЙ – РУСЕ“ ООД, ЕИК 203422674, се задължава да изпълни, да построи и да прехвърли в собственост в полза на Община Русе посочените в т. 2.1 обекти – помещения за детска градина, офис – административно помещение, и детски площадки, при съобразяване на действащите нормативни изисквания, завършени довършителни работи, и след въвеждане в експлоатация на сградите, в срок до две години от издаване на разрешенията за строеж на проектираните сгради.

Детските площадки следва да бъдат изпълнени при съобразяване на действащите нормативни изисквания, и същите следва да бъдат оборудвани с монтирани съоръжения за игра на открито, предварително уточнени с представители на Община Русе, при прехвърлянето им в собственост на Община Русе, в установения срок.

Помещенията за детска градина и административното помещение към същата следва да бъдат изпълнени при съобразяване на действащите нормативни изисквания съобразно предназначението им – за детска градина, без обзавеждане – мебели и легла, при вид и степен на завършеност при прехвърлянето им в собственост на Община Русе, в установения срок, както следва:

– санитарни помещения – фаянс и теракот, първо качество; моноблокове – минимум 4 бр. за деца от 3- до 6- годишна възраст, и минимум 2 бр. моноблокове за персонала; монтирани умивалници, с монтирани смесители към тях – минимум 4 бр., подходящи за ползване от деца на възраст от 3 до 6 години, и минимум 3 бр. за персонала; поддушово корито с монтирани смесител с подвижна душ-слушалка за измиване на децата;

– помещения за занималня и почивка – ламинат;

– стени – боя по избор;

– в разливовъчното помещение – с монтирана двойна мивка и смесител(и);

– с монтирани входни и интериорни врати на помещенията;

– с монтирани осветителни тела, контакти и ключове.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)