Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1456 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +132лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ 40лв.
СОУ „Васил Левски“ 92лв.
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ СОУ „Васил Левски“ +13лв.
§3619 „Други неданъчни приходи” ОУ „Ив. Вазов” +416лв.
Всичко неданъчни приходи +561лв.
Държавни такси
§2501 „Такси за административни и други услуги и дейности” РИМ –Русе +25лв.
Всичко приходи държавни дейности +586лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Глоби, санкции и наказателни лихви
§2809 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ +20 000лв.
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +4 929лв.
Трансфери
§6202 „предоставени трансфери“ -1 928 884лв.
Всичко приходи местни дейности – 1 903 955лв.
Всичко приходи по бюджета -1 903 369лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§1015 „Материали” +429лв.
ОУ „Иван Вазов” 416лв.
СОУ „Васил Левски“ 13лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ +132лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ 40лв.
СОУ „Васил Левски“ 92лв.
Всичко за дейност +561лв.
Всичко за функция +561лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“
§1030 „Текущ ремонт“ -15 300лв.
§5202 „Придобиване на сгради“/било 200 000лв.; става 215 300лв/ +15 300лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер” РИМ-Русе
§1015 „Материали” +25лв.
Всичко за дейност 25лв.
Всичко за функция +25лв.
Всичко разходи държавни дейности +586лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§1020 „Външни услуги“ +4 929лв.
Всичко за дейност +4 929лв.
Всичко за функция +4 929лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“
§5100 „Основен ремонт”
Обект „Инвестиционно проектиране и енергийна ефективност на
обект ЦДГ „Пролет”, филиал с. Червена вода” -21 000лв.
Обект „Инвестиционно проектиране и енергийна ефективност на
обект ЦДГ „Детелина” гр. Русе” -30 000лв.
Обект „ инвестиционен проект – Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОДЗ „Райна Княгиня”, гр. Мартен” +16 500лв.
Всичко за дейност -34 500лв.
Всичко за функция -34 500лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 618„Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”
§5100 „Основен ремонт”
Обект „Реконструкция на булевард „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен
подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище ГКПП „Дунав мост”
гр. Русе” -2 179 684лв.
Всичко за дейност -2 179 684лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1020 „Външни услуги“ –6 199лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „“Изграждане на детска площадка находяща се в имот 151 по плана на ДЗС, Община Русе“ –4000лв.
Обект „Благоустрояване и обособяване на кът за отдих ПИ151 кв. ДЗС-гр. Русе“ +4 000лв.
Всичко за дейност -6 199лв.
Всичко за функция -2 185 883лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда
и пристройка към нея“ на Градски стадион, гр. Русе +190 800лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Проектиране и изграждане на два броя игрища за футбол“ 2бр. +60 000лв.
Всичко за дейност +250 800лв.
Дейност 745 „Обредни домове“
§1015 „Материали” +20 000лв.
Всичко за дейност +20 000лв.
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други разходи некласифицирани в други параграфи и подпараграфи“ -2 500лв.
Всичко за дейност -2 500лв.
Всичко за функция +268 300лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§5100 „Основен ремонт”
Обект „Инвестиционен проект-Прилагане на енергийна ефективност на
обект Общински детски център за култура и изкуство, град Русе” +12 900лв.
Всичко за дейност +12 900лв.
Всичко за функция +12 900лв.
Всичко разходи местни дейности -1 934 254лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§5100 „Основен ремонт”
Обект „Инвестиционно проектиране и енергийна ефективност на
ОУ „Г.С.Раковски” с. Ново село” -22 000лв.
Обект „Инвестиционен проект-Прилагане на мерки за енергийна ефективност
на обект ОУ „Отец Паисий”, град Мартен” +23 700лв.
Всичко за дейност +1 700лв.
Дейност 332 „Общежития”
§5100 „Основен ремонт”
Обект „Инвестиционен проект-Прилагане на мерки за енергийна ефективност
на обект Общежитие за средношколци в гр. Русе” +26 099лв.
Всичко за дейност +26 099лв.
Всичко за функция +26 099лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер” РИМ-Русе
§1015 „Материали” +580лв.
§1020 „Външни услуги“ +1720лв.
§1051 „Командировки в страната“ +200лв.
Всичко за дейност +2 500лв.
Всичко за функция +2 500лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +30 299лв.
Всичко разходи по бюджета -1 903 369лв.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)