Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1457 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г., както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
Дейност „Общинска администрация“
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 1
1. Галина Иванова Ангелова – изпълнител – хигиенист в сектор УССВТ новоназначена – билети
2. Антоанета Василева Маркова – инспектор по чистота в отдел „Екология“ – новоназначена – карта
3. Зорница Любенова Иванова – гл. специалист в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ – новоназначена – билет
Отпада:
По чл. 40, ал. 1, т. 1
1. Радослав Димитров Радев – инспектор по чистота в отдел „Екология“– напуснал – карта
2. Велислава Руменова Януарова – гл. специалист в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ – напуснала – билети
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
СОУ „Йордан Йовков“ – Русе
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 1
1. Маргарита Йорданова Йорданова – гл. счетоводител в СОУ „Йордан Йовков“ – Русе – новоназначена – билети
Отпада:
По чл. 40, ал. 1, т. 1
1. Невяна Стоянова Дикова – прислужник чистач в СОУ „Йордан Йовков“ – Русе – напуснала – билети
ОП „Паркстрой“ – Русе
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 1
1. Галина Пламенова Барашка – ръководител звено при ОП „Паркстрой“ – Русе – новоназначена – карта.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)