Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1457 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 и §5, ал. 2 от ПЗР на Закона за концесиите, във връзка с чл. 138 и чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, т. 11.3. от Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, сключен на 04.01.2018 г. и мотивирано предложение с вх. №90-42-24/31.08.2023 г. от „Порт Пристис“ ООД, Общинският съветреши:

  1. Приема предложение, отправено от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение наДоговор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост и изменя одобрената с Решение №1135/13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе годишна инвестиционна програма за четвъртата договорна инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., съгласно Таблица №1, както следва:

Таблица №1

НАИМЕНОВАНИЕ НАИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИКатегории  на активитеМяркаРазмер на инвестицията
1.  „Основен ремонт, монтаж и оборудване на пет броя понтони с преходни мостове, включително понтон на к. м. №8 – за културно-масови, обществени и атракционни дейности“ – преходен обект 2023 г. – 2024 г.сгради и съоръжения  х. лв.125
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ х. лв.125
  • Приема предложение, отправено от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение наДоговор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост и одобрява годишната инвестиционна програма за петата договорна инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., съгласно Таблица №2, както следва:

Таблица №2

НАИМЕНОВАНИЕ НАИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИКатегории  на активитеМяркаРазмер на инвестицията
1.„Основен ремонт, монтаж и оборудване на пет броя понтони с преходни мостове, включително понтон на к. м. №8 – за културно-масови, обществени и атракционни дейности“ – преходен обект 2023 г. – 2024 г.сгради и съоръжения  х. лв.25
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ х. лв.25
  • Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)