Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1458 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.), Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002: „Независим живот“ в рамките на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-20120 г.
2. Подкрепя дейността на „Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – Русе, създаден по процедура „Помощ в дома“ за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
3. Община Русе да продължи предоставянето на услугите за социално включване в
общността или в домашна среда, за срок не по-малък от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.
4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)