Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1459 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание, чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за следните обекти:
  2. Самостоятелен обект в сграда с предназначение „За делова и административна дейност“, с идентификатор 63427.1.289.14.2, с площ 10 кв. м., намиращ се в сграда с идентификатор 63427.1.289.14, със застроена площ 538 кв. м. по кадастралната карта на гр. Русе, едноетажна, масивна, публична общинска собственост, описана в АПОС № 5521/31.07.2008 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Цветница“ № 6, като треньорска стая, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25.00 лв., без ДДС, определена от независим лицензиран оценител.
  1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение „За делова и административна дейност“, с идентификатор 63427.1.289.14.3, с площ 10 кв. м., намиращ се в сграда с идентификатор 63427.1.289.14, със застроена площ 538 кв. м. по кадастралната карта на гр. Русе, едноетажна, масивна, публична общинска собственост, описана в АПОС № 5521/31.07.2008 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Цветница“ № 6, като треньорска стая, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25.00 лв., без ДДС, определена от независим лицензиран оценител.
  2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение „За делова и административна дейност“, с идентификатор 63427.1.289.14.4, с площ 15 кв. м., намиращ се в сграда с идентификатор 63427.1.289.14, със застроена площ 538 кв. м. по кадастралната карта на гр. Русе, едноетажна, масивна, публична общинска собственост, описана в АПОС № 5521/31.07.2008 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Цветница“ № 6, като треньорска стая, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 37.00 лв., без ДДС, определена от независим лицензиран оценител.
  3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение „За делова и административна дейност“, с идентификатор 63427.1.289.14.7, с площ 29 кв. м., намиращ се в сграда с идентификатор 63427.1.289.14, с предназначение „Спортна сграда, база“, със застроена площ 538 кв. м. по кадастралната карта на гр. Русе, едноетажна, масивна, публична общинска собственост, описана в АПОС № 5521/31.07.2008 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Цветница“ № 6, като треньорска стая, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 71.00 лв., без ДДС, определена от независим лицензиран оценител.
  4. Част от сграда с площ от 16 кв. м., с предназначение „Спортна сграда, база“, с идентификатор 63427.1.289.8, със застроена площ 112.00 кв. м по кадастралната карта на гр. Русе, едноетажна, масивна, публична общинска собственост, описана в АПОС № 5521/31.07.2008г., с адрес: гр. Русе, ул. „Цветница“ № 6, която чат се отдава като треньорска стая, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34.00 лв., без ДДС, определена от независим лицензиран оценител.
  1. Упълномощава кмета на Община Русе, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата, спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)