Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 146 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:

Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2024 година, както следва:

  1. В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  2024 г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД      
№ по редКметствоПодотдел ио ГСППлощ на подотдела /ха/Вид гораЗапас мЗ /ха/Общ запас /мЗ/Предвидено ползване по ГСП /м3/Забележка
1.    гр.Русе4-х10.1Шир. Нискост.5255ак
2.    гр.Русе   250-ш 31.0Шир. Нискост.464525ак
3.    гр.Русе  250-щ 30.9Шир. Нискост.484530ак
4.    гр.Русе10-в0.4Шир. Нискост.643535ак
5.    гр.Русе10-д2.0Шир. Нискост.48100100ак
6.    гр.Русе10-е10.6Шир. Нискост.30320160ак
7.    гр.Русе11-г0.4Шир. Нискост.753020ак
8.    гр.Русе11-л0.9 Шир. Високост.15214010пл.яс, ак,негундо,шестил.
9.    гр.Русе12-г2.9Иглолистни305890130ч.бор,ср.липа.
  10.    гр.Русе12-б12.3Шир. Високост.7217070об.орех,ак,айлант.
  11.    гр.Русе12-и11.0Шир. Високост.727020об.орех,ак,айлант.
  12.    гр.Русе13-к4.6Иглолистни2661220300ч.бор,копривка
  13.    гр.Русе13-ф0.6Шир. Нискост.442525ак.
  14.    гр.Русе14-а9.8Шир. Нискост.80780750ак,джанка
  15.    гр.Русе14-в4.2Шир. Нискост.77320320ак,джанка
  16.    гр.Русе14-ч2.0Шир. Нискост.78160160ак.
  • В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ФОНД ЗА 2024 г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ     
№ по редКметствоПодотдел по ГСППлощ на подотдела /ха/Вид гораЗапас мЗ /ха/Общ запас /мЗ/Предвидено ползване по ГСП /м3/  Забележка
1.с.Тетово41-у4.3Изд. за превръщане139600150цер,бл.
2.с.Тетово 44-е4.6Изд. за превръщане209960290пл.ясен, цер,српл.
3.с.Тетово 45-а13.3Шир. Вискост.2873820570срлп,цер,пляс.
 4.с.Тетово 45-в6.4Шир. Вискост.2781780270срлп,цер,пляс.
5.с.Тетово 45-г19.3Шир. Вискост.3005790870срлп,здб,пляс.
6.с.Тетово 45-д16.4Шир. Вискост.3004920740срлп,цер,пляс,здб.
7.с.Тетово 46-в8.8Изд. за превръщане1161020200срлп,цер,пляс,здб,гр.
8.с.Тетово 46-г22.7Шир. Вискост.2164900740ср.лп,пл.яс,цер,здб.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)