Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 146 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 62, ал. 7  и ал. 8 от Закона за лечебните заведения, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал.1, чл.31а от Наредба № 9 на ОбС –  Русе, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за удължаване договора за управление на д-р Елена Дачева Иванова за Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, ЕИК 000527052 за срок до провеждане на конкурс;
  2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Център по дентална медицина 1 -Русе” ЕООД, ЕИК 000527052 в размер на 280 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец;
  3. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към договора за управление на д-р Елена Дачева Иванова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)