Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 146

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 1/20.12.2011 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот №000115 с площ 13, 464 дка в землището на град Мартен, местност „Калето”, начин на трайно ползване – друга нестопанска територия, предмет на акт №5144/18.09.2007 г. за частна общинска собственост, вписан под №65, том 44, н.д. 11189, вх. рег.№15177/15.10.2007 г. в АВп при РРС, с начална тръжна цена от 29 978, 00 лв. двадесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и осем), без ДДС и без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)