Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 146

РЕШЕНИЕ № 146
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка, чл.35, ал.1, от ЗОС, чл.31, ал.1, от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 90 от 20.03.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот представляващ: УПИ ІІ-531, кв. 61 с площ от 6867.00 кв. м. в село Тетово и изградените в същия:
– Масивна сграда – бивше училище, цялата на сутерен със застроена площ от 770 кв.м.;
– Масивен склад със застроена площ от 182 кв.м.;
– Масивна сграда – работилница, застроена на 678 кв.м., на един етаж, без сутерен;
– Гараж, застроен на 22.20 кв.м.;
– Външна тоалетна със застроена площ от 18.90 кв.м.,
при начална тръжна цена за изброените обекти 126 953 лв. без включени данъци и такси.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.