Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1460 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се промени капацитетът на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с психични разстройства или деменция, в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20, от 10 места на 12 места, считано от 01.08.2015 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за промяна на капацитета на услугата „Център за настаняване от семеен тип” за лица с психични разстройства или деменция, в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20 от 10 на 12 места.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)