Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1461 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 и чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 42а се създава нова ал. 3 със следния текст:
„Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционни проекти и/или са поискали разрешение за строеж за обновяване/саниране на цели жилищни сгради, блок секции и общежития – ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуващата сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията ѝ.“

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)