Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1462 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе /Приложение 1/.
2. Кметът на общината да организира и проведе разяснителна кампания по практическото прилагане на Наредба № 14 на Общински съвет – Русе два месеца преди нейното въвеждане.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)