Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1462 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 15.12.2023 г. до 23.12.2023 г. включително, за срок от девет календарни дни, в полза на Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №28 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2023 г. и Разрешение за поставяне №200 от 15.06.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 11.12.2023 г. до 17.12.2023 г. включително, за срок от седем календарни дни, в полза на Сдружение „Дунавско сияние“, ЕИК 176854495, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №26 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2023 г. и Разрешение за поставяне №200 от 15.06.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 18.12.2023 г. до 23.12.2023 г. включително, за срок от шест календарни дни, в полза на Сдружение „Русенска католическа организация – Каритас“, ЕИК 827127955, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №26 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2023 г. и Разрешение за поставяне №200 от 15.06.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

         4. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване, в полза на Народно читалище „Ново начало – 2021“, ЕИК 206648600, спрямо преместваем обект – павилион №28  за търговска дейност частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2023 г. и Разрешение за поставяне №200 от 15.06.2023 г. на Главния архитект на Община Русе, за определен период, както следва:

         – от 27.11.2023 г. до 14.12.2023 г. включително, осемнадесет календарни дни;

         – от 24.12.2023 г. до 02.01.2024 г. включително, десет календарни дни.

         5. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 11.12.2023 г. до 26.12.2023 г. включително, за срок от шестнадесет календарни дни, в полза на Сдружение „Български червен кръст”, ЕИК 000703415, за нуждите на Областен съвет на български червен кръст – Русе, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №27 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2023 г. и Разрешение за поставяне №200 от 15.06.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

         6. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 12.12.2023 г. до 22.12.2023 г. включително, за срок от единадесет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство“, ЕИК 131333228, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №25 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2023 г. и Разрешение за поставяне №200 от 15.06.2023 г. на Главния архитект на Община Русе.

         Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)