Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1463 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ 1,44 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“, срещу Централна поща, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, с площ 9,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, зад градинката срещу магазин CBA, с начална тръжна месечна наемна цена – 143,00 лв. (Сто четиридесет и три лева) без включен ДДС.

3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №2, с площ 9,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, зад градинката срещу магазин CBA, с начална тръжна месечна наемна цена – 143,00 лв. (Сто четиридесет и три лева) без включен ДДС.

4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №3, с площ 9,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, зад градинката срещу магазин CBA, с начална тръжна месечна наемна цена – 143,00 лв. (Сто четиридесет и три лева) без включен ДДС.

5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ 9,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, зад градинката срещу магазин CBA, с начална тръжна месечна наемна цена – 143,00 лв. (Сто четиридесет и три лева) без включен ДДС.

6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №7, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 18,60 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Т. Икономов“ срещу пазара, т. 515 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 72,00 лв. (Седемдесет и два лева) без включен ДДС;

8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 75,57 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, до бл. № 6, т. 103 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 72,00 лв. (Седемдесет и два лева) без включен ДДС;

9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 2,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В1“, пресечна точка на ул. „Александровска“ и ул. „Г. С. Раковски“, позиция „А-3“, с начална тръжна месечна наемна цена – 48,00 лв. (Четиридесет и осем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)