Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1464 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-18/14.04.2015 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план
/ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземно оптично трасе до базова станция на „Теленор България” ЕАД в ПИ 156057, с. Николово по първи вариант на трасето през поземлени имоти 000250, 000251, 000274, 000283, 000284 и 000318 в м. „Слатина”.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)