Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1465 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и заявление № 94И-5108-1/15.06.2015г. от Иван Стефанов Черкезов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.184 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе, находящи се в местността „Касева чешма“, като ограничителните линии на застрояване за имота са:
– На минимум 4м от северната и южната граница на ПИ 63427.149.184;
– На минимум 3м от източната и западната граница на ПИ 63427.149.184.
2. Разрешава изработване на План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.184 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)