Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1465 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 6 и 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе  реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.09.2023 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в зала „Панорамна“ на Областна администрация – Русе, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник – Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.09.2023 г. /четвъртък/ от 11,00 в зала „Панорамна“ на Областна администрация – Русе, както следва:

1.  Приемане на решение на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2024 година в размер на 30 000,00 лева /тридесет хиляди лева/.

2.  Други.

III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.09.2023 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в зала „Панорамна“ на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

IV. Оправомощаването и позицията на представителя на Община Русе, определени с настоящото решение са актуални и валидни при провеждане на извънредното заседание на определената резервна дата – 18.10.2023 г. (сряда) от 11,00 часа в зала „Панорамна“ на Областна администрация – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)