Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1466 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. № УТ-27-31/15.06.2015г. от Лиляна Иванова Сиракова и Цвятко Бранимиров Цветков, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на План за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.166.241 и 63427.166.242 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящи се в местността „Астарджийка“, като ограничителните линии на застрояване за имотите са:
– На минимум 3м от североизточната граница за ПИ 63427.166.241, югозападната граница на ПИ 63427.166.242, както и спрямо общата граница на двата поземлени имота;
– На минимум 5м от северозападната граница за двата поземлени имота;
– На 10м спрямо ПИ 63427.166.222 – полски път, определено в съответствие с чл. 32 от ЗУТ.
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.166.241 и 63427.166.242 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящи се в местността „Астарджийка“.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)