Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1466 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ ОИ-10-101/01.06.2023 г. и извлечение от Протокол №41/23.08.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:         

         1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.2.673 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване, целият с площ 660 кв. м., обект на Акт №6690/21.06.2012 г. за частна общинска собственост, при запазване правото на преминаване през част от поземлен имот с идентификатор 63427.2.673, с площ от 17,00 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4857038.84 и Y 536276.25; точка 2 с координати X 4857041.58 и Y 536274.03; точка 3 с координати X 4857044.64 и Y 536277.26; точка 4 с координати X 4857041.24 и Y 536279.85, онагледена  съгласно схема предложение за право на преминаване, за достъп до сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.674.5, с прогнозен приход от продажбата в размер на 754 970,00 лв. (седемстотин петдесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева), без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за извършване на продажба, на общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.673 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване, целият с площ 660 кв. м., обект на Акт за частна общинска собственост № 6690 / 21.06.2012 г. (вписан под № 175, т. 21, н.д. 4241, ДВР 7578, вх. № 7787 от 26.06.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе) в полза на „СПЛЕНДИД РУСЕ“ ЕООД, ЕИК 207053801, срещу заплащане от купувача на цена в размер на 754 970,00 лв. (седемстотин петдесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача,

при запазване на правото на  преминаване през част от продавания поземлен имот с идентификатор 63427.2.673, с площ от 17,00 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4857038.84 и Y 536276.25; точка 2 с координати X 4857041.58 и Y 536274.03;   точка 3 с координати     X 4857044.64 и                                                                Y 536277.26;      точка    4   с координати X 4857041.24 и Y 536279.85, онагледена                                                             съгласно схема предложение за право на преминаване – неразделна част от настоящото решение, с цел достъп на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обект в сграда  с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.674.5.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)