Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1467 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗУТ чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-27-24/28.05.2015г. от Ивайло Христов Иванов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.192 по КККР на гр. Русе, находящ се в местността „Нови халваджи“, като ограничителните линии на застрояване за имота са:
– На минимум 4м от северозападната и югоизточната граници на ПИ 63427.152.192;
– На минимум 3м от югозападната и 6м от североизточната граница на ПИ 63427.152.192;
2. Разрешава изработване на План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.192 в местност „Нови халваджи“.
3. Одобрява задание и разрешава изработване на Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и водопроводно отклонение до ПИ 63427.152.192 в местност „Нови халваджи ” по Iви вариант на трасето за ел. захранване през ПИ 63427.105.24, 63427.152.354, 63427.152.356 и 63427.152.194 – общинска публична собственост.
4. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)