Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1467 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1337 по КККР на гр. Русе, Община Русе с площ 8 114 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при граници и съседни имоти: 63427.8.1338, 63427.8.1339, 63427.8.529, 63427.8.532, 63427.8.1143, 63427.8.1142, 63427.8.353, 63427.8.1065, 63427.8.1051, 63427.8.1066, 63427.8.537, 63427.8.1340. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №8094/08.08.2016 г., вписан под №66, том 30, дв. вх. 11263, вх. №11512 от 11.08.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 509300,00 лева (петстотин и девет хиляди и триста лева), без дължими данъци и такси.

            Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)