Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1468 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе, както следва:
§ 1. В заглавието след „Наредба“ се поставя „№ 26“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1, изречение 2 след израза „декоративни животни“ се добавя „и животни компаньони“.
§ 3. В чл. 3 след „чл. 2, ал. 2“ се поставя точка и текстът до края на изречението се отменя.
§ 4. Член 4 се отменя.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 3 става: „повреждането на изкуствени хранилки и птичи къщички в паркове, лесопаркове, градини, кошчета за кучешки отпадъци и ограждения на зоните за свободно разхождане на кучета на територията на Община Русе.“
§ 6. Член 7 се отменя.
§ 7. Член 8 се отменя.
§ 8. В чл. 9 се отменят думите „с тегло над 10 кг“ и в края на текста се добавя „без придружител“.
§ 9. В чл. 10 се отменя първото изречение.
§ 10. Чл. 12 се отменя.
§ 11. В чл. 15 съюзът „и“ се заменя с „или“.
§12. В чл. 16 думите „ал. 2“ се отменят.
§13. Членове 17, 18 и 19 се отменят.
§14. В чл. 21 изразът „служители на общинската администрация“ става: „длъжностни лица“.
§15. Параграф 1 от Допълнителните разпоредби се отменя.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)