Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1468 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ ОИ-01-8/14.03.2023 г. и извлечение от Протокол № 38/04.05.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-1462 в кв. 107 по Застроителния и регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, с площ от 1 029 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Хемус“, № 10, предмет на АЧОС № 4125/05.02.2004 г., вписан под № 127, том VII, Н.Д. 1534, вх. рег. № 2771 от 02.03.2004 г. по описа на Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 58 550,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-1462 в кв. 107 по Застроителния и регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, с площ от 1 029 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Хемус“, № 10, предмет на АЧОС № 4125/05.02.2004 г., вписан под № 127, том VII, Н.Д. 1534, вх. рег. № 2771 от 02.03.2004 г. по описа на Службата по вписванията – град Русе, на Красимир Драганов Костадинов на цена от 58 550,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)