Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1469 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14., ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

            1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 06.11.2023 г. до 18.01.2024 г. включително на част от терен публична общинска собственост – за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност, съобразно подробна схема, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2023 г., за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съгласно изискванията на Наредба №7 на Общински съвет-Русе и Разрешение за поставяне №201 от 15.06.2023 г. на Главния архитект на Община Русе, находящ се в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Света троица“, с площ на отдавания терен 633,00 кв. м, от които 450,00 кв. м. – ледена пързалка с ограждения, 45,00 кв. м. – обслужващи павилиони (каса за билети, гардероб за кънки, склад – машинно отделение, павилион за охрана, павилион за медицинска помощ, сейф) и 138,00 кв. м. – зони за разполагане на обекти за търговия, заедно с прилежащи площи за спомагателни и обслужващи дейности, съгласно подробната схема и Разрешение за поставяне, с начална тръжна наемна цена за целия терен – 12 182,00 лв. (Дванадесет хиляди сто осемдесет и два лева) без включен ДДС, за целия период.

            Като тръжно условие по чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет- Русе за общинската собственост, при провеждане на търга, допълнително да бъде установено, че кандидатите следва да представят документ, от който ясно, недвусмислено и непротиворечиво да се установява, че разполагат с необходимите средства, съоръжения и материали, да реализират и ситуират ледена пързалка с прилежащите помещения съобразно подробната схема за срока, за който се отдава под наем терена – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)