Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 147 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 23 от ЗМСМА и чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, Общинския съвет – Русе реши:

  1. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД” АД, общинските съветници Пламен Рашев, Светлозар Симеонов, Иван Кюркчиев и Деана Тонева, по точка 6 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 29.05.2020г, а при липса на кворум – на 19.06.2020г., да предложат и гласуват за избирането на Община Русе за член на Съвета на директорите, с представител Искрен Маринов Илиев.
  2. Упълномощава Искрен Маринов Илиев, представляващ Община Русе, в качеството й на член на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД” АД, да гласува „за“ ползването на банкови кредити от дружеството в общ размер до 200 хиляди лева със следните възможни обезпечения: вземанията от договорите за наем на ресторанта на хотела и на магазина, както и ипотеки на магазина за промишлени стоки и на кафе бара на хотела.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)