Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 147

РЕШЕНИЕ № 147
Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 2/15.02.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот №218024 с площ 0, 979 дка в землището на с. Николово, местност „Плужна”, пета категория при неполивни условия, начин на трайно ползване – изоставена нива, предмет на акт №6469/12.05.2011 г. за общинска собственост, вписан под №47, том 41, н.д. 8403, вх. рег.№16159/14.12.2011 г. в АВп при РРС, с начална тръжна цена от 3000 лв. (три хиляди), без ДДС и без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)