Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 147

РЕШЕНИЕ № 147
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка, чл.35, ал.1, от ЗОС, чл.31, ал.1, от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 90 от 20.03.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет, реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижими имоти представляващи:
– Урегулиран поземлен имот № ІІ-1576 в кв. 72 с площ от 626 кв.м., АОС № 4785 от 30.10.2006 год. по плана на град Мартен, Община Русе при начална тръжна цена в размер на 18 350,00 лева, без включени данъци и такси;
– Урегулиран поземлен имот № ІV-1572 в кв. 72 с площ от 625 кв.м., АОС № 4787/30.10.2006 год. при начална тръжна цена в размер на 18 350,00 лева, без включени данъци и такси.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилите търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договори с лицата спечелили търга.