Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1470 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1179, прието с протокол №44/24.01.2023 г., както следва:

1.1. създава нова точка №1548 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, ул. „Никола Табаков“ №1, блок 109, вход 4, етаж 1, ап. 2, предмет на АЧОС №6499 от 30.06.2011 г.;

1.2. създава нова точка №1549 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, ул. „Филип Станиславов“ №2, блок 403, вход 10, етаж 1, ап. 1, предмет на АЧОС №6500 от 30.06.2011 г.;

1.3. създава нова точка №1550 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Михаил Хаджикостов“ №5, блок 112, вход 1, етаж 1, ап. 2, предмет на АЧОС №6100 от 26.09.2009 г.;

1.4. премахва от раздел Б.Къщи точка №2 – жилищен имот, представляващ сграда, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №132, вход „А“, предмет на АЧОС №3563/29.05.2001 г.;

1.5. премахва от раздел Б.Къщи точка №3 – жилищен имот, представляващ сграда, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №132, вход „Б“, предмет на АЧОС №3563/29.05.2001 г.;

1.4. премахва от раздел Б.Къщи точка №4 – жилищен имот, представляващ сграда, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №134, предмет на АЧОС №2914/10.09.2002 г.

2. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1179, прието с протокол №44/24.01.2023 г. (изменен с Решение №1231 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №45/16.02.2023 г.), както следва:

2.1. създава нова точка №261 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №132, вход „А“, предмет на АЧОС №3563/29.05.2001 г.;

2.2. създава нова точка №262 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №132, вход „Б“, предмет на АЧОС №3563/29.05.2001 г.;

2.3. създава нова точка №263 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №134, предмет на АЧОС №2914/10.09.2002 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)