Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1471 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 42, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 и ал. 4, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г., Общинският съветреши:

1. Приема допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1179/24.01.2023 г. и допълнено с Решение №1287/20.04.2023 г. на Общински съвет – Русе, както следва:

1.1. създава нова точка №1551 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, бл. „Странджа планина“, вх. 5, ет. 1, ап. №28, предмет на АЧОС №10692/10.02.2023 г.;

1.2. създава нова точка №1552 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Тича“ №30, бл. „Камчия“, вх. 4, ет. 2, ап. №9, предмет на АЧОС №10693/10.02.2023 г.;

1.3. премахва точка №269 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №76, бл. „Чайковски“, вх. 7, ет. 5, ап. 32, предмет на АЧОС №7161/30.01.2014 г.;

1.4. премахва точка №299 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Сакар планина“ №2, бл. „Верила“, вх. 2, ет. 8, ап. 4, предмет на АЧОС №10398/16.03.2022 г.

2. Допълва и изменя „Списък на общинските жилища за продажба“ на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

2.1. създава нова точка №74 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №76, бл. „Чайковски“, вх. 7, ет. 5, ап. 32, предмет на АЧОС №7161/30.01.2014 г.;

2.2. създава нова точка №75 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Сакар планина“ №2, бл. „Верила“, вх. 2, ет. 8, ап. 4, предмет на АЧОС №10398/16.03.2022 г.;

2.3. премахва точка №71 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, бл. „Странджа планина“, вх. 5, ет. 1, ап. №28, предмет на АЧОС №10692/10.02.2023 г.;

2.4. премахва точка №69 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Тича“ №30, бл. „Камчия“, вх. 4, ет. 2, ап. №9, предмет на АЧОС №10693/10.02.2023 г.

3. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с продажби на следните жилищни имоти – частна общинска собственост:

3.1. СОС с идентификатор 63427.7.463.1.134 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №32, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 80,83 кв.м., заедно с прилежащите изба №39 с площ от 3,18 кв.м. и 0,829% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №76, бл. „Чайковски“, вх. 7, ет. 5, предмет на АЧОС №7161/30.01.2014 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 125 150,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.2. СОС с идентификатор 63427.5.284.5.22 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,49 кв.м., заедно с прилежащите изба №11 с площ от 2,66 кв.м. и 1,285% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Сакар планина“ №2, бл. „Верила“, вх. 2, ет. 8, предмет на АЧОС №10398/16.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 85 810,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. Дава съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели, както следва:

4.1. СОС с идентификатор 63427.7.463.1.134 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №32, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 80,83 кв.м., заедно с прилежащите изба №39 с площ от 3,18 кв.м. и 0,829% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №76, бл. „Чайковски“, вх. 7, ет. 5, предмет на АЧОС №7161/30.01.2014 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на РСК на цена 125 150,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.2. СОС с идентификатор 63427.5.284.5.22 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,49 кв.м., заедно с прилежащите изба №11 с площ от 2,66 кв.м. и 1,285% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Сакар планина“ №2, бл. „Верила“, вх. 2, ет. 8, предмет на АЧОС №10398/16.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на ГСХ на цена 85 810,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)