Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1471 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2, чл.271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „Обреден дом” ЕООД, в ликвидация към 12.08.2015 г. (Приложение №1), пояснителния доклад към баланса (Приложение №2) и годишния отчет на ликвидатора (Приложение №3).
2. Ликвидационният остатък от дружественото имущество по крайния, заключителен баланс към 12.08.2015 г., с обща балансова стойност 44 428 лв. да се предаде на Община Русе.
3. Сумата от паричните средства по баланса към 12.08.2015 г. (40 793лв) и вземането от наем (300лв), намалена с несъбираемото вземане от съдебен спор (373лв) и разходите на дружеството за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси и др.), да бъде внесена по сметка на Община Русе.
4. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Обреден дом” ЕООД, в ликвидация.
5. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Обреден дом” ЕООД, в ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)