Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1472 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 38, ал. 2 и ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с учредяване на възмездно право на пристрояване на пристройка с размери 4,25 м./1,17 м. и застроена площ от 4,97 кв.м., съобразно виза за проектиране от 20.07.2023 г. от Главния архитект на Община Русе и представен инвестиционен проект, към съществуващ гараж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.36.10 по КККР на гр. Русе, разположен в жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. Даме Груев“ №6, бл. 31, вход 1, етаж 0, с прогнозен приход от учредяването на правото на пристрояване в размер на 532,00 лева, без включени дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване на пристройка с размери 4,25 м./1,17 м. и застроена площ от 4,97 кв.м., съобразно виза за проектиране от 20.07.2023 г. от Главния архитект на Община Русе и представен инвестиционен проект, към съществуващ гараж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.36.10 по КККР на гр. Русе, разположен в жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. Даме Груев“ №6, бл. 31, вход 1, етаж 0, на АНЕЛИЯ ДИЧЕВА АНГЕЛОВА срещу заплащане на цена в размер на 532,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)