Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1473 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.8, ал.9, изр.2, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г. с недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. «Образцов чифлик», представляващ ПИ с идентификатор 63427.492.6 с площ 14 307 кв.м. , с прогнозен приход от продажбата в размер на 290 000 лева, без включени ДДС и дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, представляващ ПИ с идентификатор 63427.492.6 с площ 14 307 кв.м. , предмет на АОС № 7449/25.06.2015 г., вписан под № 105, том 21, н.д. 4150, вх. рег. № 8172/30.06.2015 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 290 000 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)