Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1474 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ИПУР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1646/06.07.2015 г. на Кмета на Община Русе за Подробен устройствен план-Изменение на план за улична регулация на ул. „Екзарх Йосиф“,План за регулация и застрояване на УПИ III-3309 и План за регулация на УПИ IV-3322 и УПИ V-3321 в кв. 21 по регулационния план на град Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 33 кв.м. по улична регулация, приобщен западно към УПИ III-3309, след заплащане на Община Русе цена в размер на 4 700 лв. (четири хиляди и седемстотин лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на МОДЕЛ-ММ ЕООД, ЕИК 827132518, със седалище и адрес на управление град Русе, ул. „Муткурова“ № 35, вх. 1, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Огнян Великов Маринов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)