Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1475 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе, БУЛСТАТ: 827144825, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №9, спрямо бивш „Методичен кабинет“ с площ 64,98 кв.м., представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 180,00 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет. 1, обект 16, с предназначение: за склад, брой нива на обекта: 1, предмет на Акт за публична общинска собственост №6205/31.03.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)