Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1475 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 33/24.02.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1460/19.06.2015 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-план за регулация за УПИ III-743 в кв. 69 по регулационния план на град Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 26 кв.м. по улична регулация откъм ул. „Придунавски булевард“, приобщен западно към УПИ III-743, след заплащане на Община Русе цена в размер на 18 200,00 лв. (осемнадесет хиляди и двеста лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Димитричка Йорданова Генова.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)