Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1476 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да участва като партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД при подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.
  2. Одобрява проект на Споразумение за партньорство между Община Русе и „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД във връзка с подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ – Приложение №1, неразделна част от настоящото Решение.
  3. Упълномощава Кмета на Общината да представлява Община Русе като страна по Споразумението за сътрудничество.
  4. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Споразумението за сътрудничество.
  5. Възлага на Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по изпълнение на Решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)