Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1476 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 38/20.08.2015 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.150.271, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 523 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7452/02.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 113, том 22, н.д. 4339, дв. вх. рег. № 8421, вх. № 8497/06.07.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.150.272, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 543 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7453/02.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 70, том 22, н.д. 4309, дв. вх. рег. № 8343, вх. № 8496/06.07.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1180,00 лв. (хиляда сто и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.150.271, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 523 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7452/02.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 113, том 22, н.д. 4339, дв. вх. рег. № 8421, вх. № 8497/06.07.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.150.272, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 543 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7453/02.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 70, том 22, н.д. 4309, дв. вх. рег. № 8343, вх. № 8496/06.07.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1180,00 лв. (хиляда сто и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)