Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1477 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от ЗМСМА, във връзка с § 1, т. 1 от ДР на ППЗРР (изм. – ДВ, бр. 45 от 2023 г.), т. 2.3 и т. 2.4 от Приложение №4 към чл. 39, ал. 4 от ППЗРР (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2023 г.), Общински съвет – Русе реши:

  1. Общински съвет – Русе одобрява текста на проекта на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за ИТИ – Приложение А2 и възлага на Кмета на Община Русе да извърши всички необходими правни и фактически действия по подготовка на концепция/концепции за Интегрирани териториални инвестиции, в които Община Русе е водещ партньор и участва с проекти/проектни идеи,  в съответствие с целите и приоритетите на ИТСР на СЦР за планиране от ниво 2 и на ПИРО на Общината.
  2. Общински съвет – Русе упълномощава Кмета на Община Русе да допълва текста на Споразумението за партньорство с необходимите текстове, произтичащи от спецификата на проектните идеи и предложения в Концепцията/Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, в които Общината е водещ партньор, в зависимост от нуждите на партньорите и с цел уточняване на правата и задълженията им, включително във връзка с конкретни финансови или други ангажименти по процесите на подготовка, оценка, изпълнение и отчитане на самите Концепции и проектните предложения, включени в тях, които съответстват с целите и приоритетите на ИТСР на съответния регион за планиране от ниво NUTS 2 и на ПИРО на съответните общини, на чиито територии ще се изпълняват.
  3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Русе дава съгласие да допусне предварително изпълнение на горните решения, от деня на приемането им, предвид близкия краен срок за подаване на концепции за интегрирани териториални инвестиции в системата ИСУН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)