Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1477 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, изр. 2, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол №37/22.06.2015 г. на Комисията по общинска собственост и заявление с вх. №ОИ-01-7/28.05.2015 г. от ЕТ „Чопи-Росен Мартинов“, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г. с поземлен имот с идентификатор 63427.6.371, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, , ул. „Зорница“ №3В, с площ 625 кв. м, а съгласно действащ регулационен план УПИ XXIV-371, кв.597, жилищен район „Чародейка – Г – север“, предмет на АЧОС №7456/14.07.2015 г., вписан под №172, том 24, ДВР 9325, н.д. 4810, вх. №9484 от 23.07.2015 г. на СВп.
2. Дава съгласие да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.6.371, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, ул. „Зорница“ №3В, с площ 625 кв. м, а съгласно действащ регулационен план УПИ XXIV-371, кв.597, жилищен район „Чародейка – Г – север“, предмет на АЧОС №7456/14.07.2015 г., вписан под №172, том 24, ДВР 9325, н.д. 4810, вх. №9484 от 23.07.2015 г. на СВп., на ЕТ „Чопи-Росен Мартинов“ на цена в размер на 39 100,00 (тридесет и девет хиляди и сто) лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)