Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1478 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Oбщина Русе“ по процедура за директно предоставяне на БФП № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на  ПОС 2021-2027.
  2. Получените приходи от предаването на подменените стари отоплителни уреди за последващо третиране да се изразходват целево за зелени мерки, включени в Общинската програма за качеството на атмосферния въздух на Oбщина Русе, за което Кмета на Община Русе ще информира своевременно Общински съвет-Русе. 
  3. Възлага на Кмета на Община Русе да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)