Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1478 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед № 60/22.05.1992 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на кадастралния и регулационния план на село Сандрово, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 108 кв.м. по улична регулация, приобщен северно към УПИ I-50 в кв. 69 по плана на село Сандрово, след заплащане на Община Русе цена в размер на 1060,00 лв. (хиляда и шестдесет лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Димитър Красимиров Митев.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)